Kildehenvisninger:

Kildehenvisninger

KILDEHENVISNINGER


Kapittel 9

(1) Stensaas, Leif I. (1999). Ventilasjonsteknikk 1, Grunnlaget og systemer (4. utgave). Skarland Press AS
(2) Hansen, Kjerulf-Jensen, Stampe (2013). Varme- og Klimateknik, Grudbog (4. utgave). Danvak AS
(3) Stampe, Ole B. (1998). Lyd i VVS-anlæg (1. utgave). Skarland Press AS
(4) NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper. Standard Norge
(5) NS-ISO 2631-2:2003 Mekaniske vibrasjoner og støt. Bedømmelse av hvordan helkroppsvibrasjoner virker inn på mennesker. Del 2: Vibrasjoner i bygninger (1 Hz to 80 Hz). Standard Norge
(6) NS-EN ISO 16032:2004 Måling av lydtrykknivå fra tekniske installasjoner i bygninger - Teknisk metode. Standard Norge
(7) NS 8172:2009 Lydforhold i bygninger – Måling av lydnivå utendørs fra tekniske installasjoner. Standard Norge
(8) ASHRAE Handbook (2015). HVAC Applications Chapter 48. ASHRAE Inc.
(9) ASHRAE Handbook (2013). Fundamentals Chapter 8. ASHRAE Inc.
(10) Espedal, Knut Jonas (2013). Bygningsfysikk (5. utgave, 2. opplag). Byggenæringens Forlag AS
(11) Byggdetaljer 550.501 (2007). Vibrasjonsisolering av maskiner og utstyr. Byggforsk


Kapittel 10

(12) Stensaas, Leif I. (1999). Ventilasjonsteknikk 1, Grunnlaget og systemer (4. utgave). Skarland Press AS
(13) Stampe, Ole B. (2000). Varme- og Klimateknik, Ventilationsteknik (1. utgave). Danvak AS
(14) FOR-2010-03-26-489: Rettet 05.09.2013. Forskrift om tekniske krav til byggverk. (TEK10 med veiledning)
(15) NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse. Metode og Data. Standard Norge
(16) Byggdetaljer 552.308 Del I (2002). Viftestøy og energiforbruk til vifter. Byggforsk
(17) Byggdetaljer 624.010 (2002). Livssykluskostnader for byggverk, beregningseksempler. Byggforsk
(18) Dokka, Tor Helge og Grini, Catherine (2013). Etterprøving av bygningers energibruk. Sintef akademiske forlag
(19) Meteorologisk Institutt, www.eklima.no
(20) NVE, www.energimerking.no
(21) Norconsult (2013). Praktisk veileder for energivurdering av tekniske anlegg. NVE
(22) Norconsult (2013). Praktisk veileder for energimerking. NVE
(23) Cowi (2013). Hensiktsmessige varme- og kjøleløsninger i bygninger. Enova

Kapittel 11
(24) Mysen, Mads og Schild, Peter (2014). Behovsstyrt ventilasjon, DCV – forutsetninger og utforming. Sintef akademiske forlag
(25) Mysen, Mads og Schild, Peter (2013). Behovsstyrt ventilasjon, DCV – krav og overlevering. Sintef akademiske forlag
(26) Halvarsson, Johan (2012). Occupancy Pattern in Office Buildings. Consequences for HVAC system design and operation. NTNU
(27) Mysen, Mads (2012). Bruksprofil i skoler – som grunnlag for å vurdere energipotensialet med behovsstyrt ventilasjon. Sintef Byggforsk
(28) Mysen, Mads (2005). Ventilation Systems and their Impact on Indoor Climate and Energy Use in Schools. NTNU
(29) NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse. Metode og Data. Standard Norge
(30) Mysen, Mads og Schild Peter (2009). Recommendations on Specific Fan Power and Fan System Efficiency. AIVC Technical Note 65
(31) Johansson, Per og Svensson, Anders (2007). Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer. Forskningsrådet Formas

Kapittel 12
(32) Stensaas, Leif I. (1999). Ventilasjonsteknikk 1, Grunnlaget og systemer (4. utgave). Skarland Press AS
(33) Stampe, Ole B. (2000). Varme- og Klimateknik, Ventilationsteknik (1. utgave). Danvak AS
(34) NS-EN ISO 12944-2:1998 Maling og lakk. Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer. Del 2: Klassifisering av miljøet. Standard Norge
(35) Byggdetaljer 752.250 (2004). Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Tilsmussing og rengjøreingsbehov. Byggforsk
(36) Byggdetaljer 752.251 (2004). Rengjøring av ventilasjonsanlegg. Metoder, utstyr og prosess. Byggforsk
(37) Lindab AS
(38) Byggdetaljer 550.401 (2009). Opphengssystemer for teknisk installasjoner. Dimensjonering og utførelse. Byggforsk
(39) Ventøk blad 5.11 (2016). Merking av ventilasjonsanlegg. Skarland Press AS
(40) Halvarsson, Johan (2012). Occupancy Pattern in Office Buildings. Consequences for HVAC system design and operation. NTNU

Kapittel 13
(41) FOR-2010-03-26-489: Rettet 01.01.2016. Forskrift om tekniske krav til byggverk. (TEK10 med veiledning)
(42) Byggdetaljer 520.387 (2016). Tilgjengelig rømningstid ved brann. Byggforsk
(43) Byggdetaljer 520.342 (2014). Branntetting av gjennomføringer. Byggforsk
(44) Byggdetaljer 321.025 (2013). Brannsikkerhet. Dokumentasjon av prosjektering, utførelse og kontroll - oversikt. Byggforsk
(45) Byggdetaljer 321.026 (2013) Brannsikkerhet. Dokumentasjon av brannsikkerhetsstrategien. Byggforsk
(46) Backvik, Bo et al (2008). Installationsbrandskydd, Ventilation – Rör – El. Brandskyddslaget AB
(47) Bengtson Staffan et al. (2015). Brandskyddshandboken. En handbok för projektering av brandskydd i byggnader (3. utgave). Brandteknik LTH
(48) Mostue, Bodil Aamnes og Opstad, Kristen (2002). Sintef Rapport NBL A01118, Effekt av brannverntiltak – Vegger og sprinkler. SINTEF branntekniske laboratorium AS
(49) Byggdetaljer 520.380 (2006). Røykkontroll i bygninger. Byggforsk
(50) Temaveiledning HO-3/2000. Røykventilasjon
(51) NS-EN 12101-2:2003 Brannventilasjonssystemer Del 2: Spesifikasjon for naturlige brannventilasjonsanlegg. Standard Norge
(52) NS-EN 12101-3:2015 Brannventilasjonssystemer Del 3: Spesifikasjon for mekaniske brannventilasjonsanlegg (vifter). Standard Norge
(53) NS-EN 12101-5:2005 Brannventilasjonssystemer Del 5: Retningslinjer til funksjonelle anbefalinger og beregningsmetoder for brannventilasjonsanlegg. Standard Norge
(54) NS-EN 12101-6:2005 Brannventilasjonssystemer Del 6: Spesifikasjon for differansetrykksystemer. Byggesett. Standard Norge
Kapittel 14
(55) Mysen, Mads og Schild, Peter (2014). Behovsstyrt ventilasjon, DCV – forutsetninger og utforming. Sintef akademiske forlag
(56) Mysen, Mads og Schild, Peter (2013). Behovsstyrt ventilasjon, DCV – krav og overlevering. Sintef akademiske forlag
(57) NS 3935:2011 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) – Prosjektering, utførelse og idriftsettelse. Standard Norge
(58) NS 3420-V:2012 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del V: Ventilasjonsinstallasjoner. Standard Norge
(59) NS 6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Standard Norge
(60) NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt. Standard Norge
(61) NS 8430:2009 Overtakelse av bygg og anlegg. Standard Norge
(62) NS-EN 12599:2012 Ventilasjon i bygninger – Prøvingsprosedyrer og målemetoder for overtakelse av ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg. Standard Norge
(63) Johansson, Per og Svensson, Anders (2007). Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer. Formas

Powered by Labrador CMS